Apps

Trieu Phu – Ai La Trieu Phu

Download Trieu Phu – Ai La Trieu Phu apk

Download Trieu Phu – Ai La Trieu Phu apk free . #Trieu_Phu_-_Ai_La_Trieu_Phu . LUẬT CHƠI
• Người chơi phải trả lời 15 câu hỏi với mức độ từ dễ đến khó. Mỗi câu hỏi đều được gắn với một mức tiền thưởng cố định. Người chơi cần phải vượt qua 3 mốc quan trọng là câu số 5, câu số 10 và câu số 15 mà khi vượt qua các mốc này, họ chắc chắn có được số tiền thưởng tương ứng của các câu hỏi đó.

TRỢ GIÚP
• Gọi điện thoại cho người thân.
• Hỏi ý kiến khán giả.
• 50:50
• Đổi câu hổi
• Hỏi bạn bè qua các mạng xã hội.

THÔNG TIN
• Nếu bạn thích nó, xin vui lòng dành chút thời gian để đánh giá nó. Nó sẽ giúp chúng tôi rất nhiều. Cám ơn bạn rất nhiều.
• Tất cả icon được sử dụng từ https://icons8.com

SUSU – Android Apps
• Trang Facebook: https://goo.gl/1mGc7R
RULE
 • Players must answer 15 questions with levels from easy to difficult. Each question is linked to a fixed bonus. Players must pass three milestones is the number 5, the number 10 and the number 15, but the pass this milestone, they certainly have the corresponding number of the bonus questions.

HELP
 • Phone calls to relatives.
 • Consult with audiences.
 • 50:50
 • Change the question
 • Ask your friends through social networks.

INFORMATION
 • If you like it, please take some time to evaluate it. It will help us a lot. Thank you very much.
 • All icons are used from https://icons8.com

SUSU – Android Apps
 • Facebook Page: https://goo.gl/1mGc7R

LUẬT CHƠI
• Người chơi phải trả lời 15 câu hỏi với mức độ từ dễ đến khó. Mỗi câu hỏi đều được gắn với một mức tiền thưởng cố định. Người chơi cần phải vượt qua 3 mốc quan trọng là câu số 5, câu số 10 và câu số 15 mà khi vượt qua các mốc này, họ chắc chắn có được số tiền thưởng tương ứng của các câu hỏi đó.

TRỢ GIÚP
• Gọi điện thoại cho người thân.
• Hỏi ý kiến khán giả.
• 50:50
• Đổi câu hổi
• Hỏi bạn bè qua các mạng xã hội.

THÔNG TIN
• Nếu bạn thích nó, xin vui lòng dành chút thời gian để đánh giá nó. Nó sẽ giúp chúng tôi rất nhiều. Cám ơn bạn rất nhiều.
• Tất cả icon được sử dụng từ https://icons8.com

SUSU – Android Apps
• Trang Facebook: https://goo.gl/1mGc7R

About This Apk
NameTrieu Phu – Ai La Trieu Phu
OSANDROID
Size8.00 MB
Version1.0.4
DeveloperJet Mobile Labs
CategoryApps
SupportsAndroid 4.0 +

Leave a Comment